REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE W TEATRZE DOM W ŁODZI

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE W TEATRZE DOM W ŁODZI

 

§1

Sprzedaż online


1. Sprzedaż i dystrybucję biletów online prowadzi MH Philosophy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-456, ul. Piotrkowska 243, NIP: 728-280-66-91, Regon: 363941000, KRS: 0000606960 poprzez stronę www.teatrdom.pl dla Teatru DOM, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 243, zwanego w dalszej części Teatrem.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.teatrdom.pl:

- złożenia przez Kupującego zamówienia online,

- wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,

- uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie kartą płatniczą poprzez system www.przelewy24.pl,

- otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację Regulaminu.

4. Ceny biletów zawierają należny podatek VAT.

5. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez operatora transakcji bankowych Przelewy24.

6. Po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 Kupujący otrzyma na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem generowanym elektronicznie, który zostaje udostępniony tylko Kupującemu. Wstęp na określone wydarzenie w Teatrze jest możliwy po pozytywnej weryfikacji biletu wstępu.

7. Kupujący ma obowiązek bezzwłocznej weryfikacji biletów przesłanych na wskazany adres mailowy pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

8. Bilet należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, jego utrata, jak również udostępnienie biletu, czy numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu udział w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Teatru bez podawania przyczyn.

11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

§2
Reklamacje i zwroty biletów

1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty wyłącznie za pośrednictwem operatora Przelewy24. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia bezzwłocznie od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: serwis@przelewy24.pl lub telefonicznie: (61) 642-93-44. W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu reklamacji należy zapoznać się z Regulaminem reklamacji operatora Przelewy24 zamieszczonego w zakładce strony www operatora: www.przelewy24.pl/reklamacje.

 

2. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia Teatru wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na wydarzenie, nie ma prawa do zwrotu.

3. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§3
Ochrona danych Kupującego


1. Poprzez zakupienie biletów w systemie sprzedaży online Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, a także niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

3. Dokonując zakupu online Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§4
Postanowienia końcowe

1. Bilety nabyte za pośrednictwem strony internetowej Teatru DOM w Łodzi w systemie Przelewy24 nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika wydarzeń Teatru są publikowane na stronie www.teatrdom.pl.

5. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie www.teatrdom.pl.